wz

Majitelé a vlastníci
kamenického zámku (hradu) a panství

sestavil Štěpán Kučera


Nejstarší písemná zmínka o Kamenici je spojena se Šternberky. Pochází z nedatované (Sedláčkem zpochybněného formuláře Jindřicha z Isernie - falsum?) listiny  krále Přemysla Otakara II., kladené do let 1267 - 1278. Podle ní mělo být panství darováno Jaroslavu ze Šternberka...

1267 - 1278   Jaroslav ze Šternberka (??)

Za první, doložené vlastníky kamenického panství jsou však považování Benešovici - pánové z Bechyně. Uvedené letopočty jsou orientační, protože v některých případech se dědic dostal k majetku po několika letech tahanic...

Benešovici - 120 let

1269 - 1293   Tobiáš z Bechyně (Benešovic - pražský biskup 1278 - 1296)

1293 - 1307   Dobeš z Bechyně st. (biskupův synovec "z druhého kolena",

                       od 1305 nejvyšší maršálek Království českého +1307)

1307 - 1359   Dobeš z Bechyně ml. (syn Dobeše, maršálka, +1359)

1359 - 1359   Jindřich z Bechyně (syn Dobeše ml., +1359, manželka Vracka)

1359 - 1368   Čeněk z Bechyně (jeho syn)

1368 - 1372   Anna, vdova po Čeňkovi (poručníkem Zbyňka, jejich syna)

1372 - 1389   Zbyněk z Kamenice (rod vymřel)

odúmrť na krále Václava IV.

1389 - 1390   Jošt (Lucemburk, markrabě moravský)

1390 - 1391   Prokop (Lucemburk, bratr Joštův)

1391 - ?         Kamarét ze Žirovnice (po dobu sporu o odúmrť)

Vítkovci - 106 let

1391 - 1397   Jan mladší z Ústí a Vchyna z Pacova (Ondřej z Dubé podílem 1.000 kop)

1397 - 1414   Jan mladší z Ústí (vyplatil oba spoluvlastníky, +1414)

1414 - 1417   Anna z Mochova (vdova po Janu z Ústí +1419)

1417 - 1419   Jan a Prokop z Ústí (jejich synové - Jan získal Ústí +1454, Prokop Kamenici))

1419 - 1420   Prokop z Ústí (+1420)

1420 - 1425   Bonuše z Ústí (sestra?), poručníkem panství byl Menhart z Hradce

1425 - 1454   Jan mladší z Ústí (rod vymřel)

1454 - 1466   Jindřich ze Stráže (nejvyšší hofmistr království od 1458, synovec Jana mladšího z Ústí, +16. 1. 1466)

1466 - 1470   Michal ze Stráže (syn Jindřicha, + před 4. dubnem 1470) na Červené Řečici

1466 - 1476   Jiřík ze Stráže (syn Jindřicha, nejvyšší sudí, rod vymřel - po meči, + podzim 1476) na Kamenici

1476 - 1496   Jan ze Šelmberka (od 12. 10. 1479 nejvyšší kancléř království, manželka Johanka ze Stráže +1495),
                      panství Kamenici spravoval jeho syn, Jiří ze Šelmberka

Leskovci - 52 let

1496 - 1510   Vlachyně z Leskovce (příbuzný předchozího)

1510 - 1545   Jan z Leskovce (synovec předchozího)

1545 - 1545   Magdaléna z Lípy (2. manželka)

1545 - 1546   Jan Zajímač z Kunštátu (syn Magdalény z Lípy z prvního manželství)

                      (poručníci: Volf z Krajku a Jaroslav ze Šelmberka)

1546 - 1547   Dorota  Ostrovcová  (dcera Jana z Leskovce z prvního manželství) 

                      Magdaléna Malovcová  (dcera Jana z Leskovce z prvního manželství)     

1547 - 1549   Dorota Ostrovcová (teta Jana Malovce)

                      Jan Malovec (syn Magdalény, která mezitím zemřela)

Malovci - 74 let

1549 - 1570   Zdeněk Malovec z Malovic a Chýnova

                      (poručníkem Jana - rozdělení panství na dvě části, mezi Dorotu a Jana)

1570 - 1598   Jan Malovec z Malovic (syn Zdeňka)

1598 - 1604   Michal Malovec z Malovic

                      (poručníci: Štěpán ze Šternberka, Václav Malovec z Chýnova, Kaplíř ze Sulevic

                      Španovský z Lisova a Ostrovec z Kralovic)

1604 - 1606   Michal Malovec z Malovic - plnoletý

1606 - 1609   Anna Magdaléna Malovcová (poručník: Španovský z Lisova)

1609 - 1615   Anna Magdaléna Malovcová - plnoletá (+1615)

1615 - 1623   Zikmund Matěj Vencelík z Vrchovišť +1624 (manžel Magdalény)


Vlastníci po bitvě na Bílé hoře 1620

Paradis - 69 let

1623 - 1638   Jakub Jindřich Paradis z Eschaide (španělský důstojník +1638)

1638 - 1654   Bartoloměj Paradis de Lassaga   (příbuzný, +1654)

1654 - 1672   Hyppolita z Lodronu (vdova po Bartoloměji)

                      (poručníkem Marie, Martina Antonína a Bernarda Františka)

1672 - 1692   Martin Antonín Paradis (syn obou)

Hartig (po ženské linii) - 107 let

1692 - 1708   Jan Esaiáš Hartig (koupě panství, +1708)

1708 - 1711   Anna Kateřina z Valderody-Eckhausen (vdova po Janu Esaiáši)

1711 - 1742   Jan Hubert Hartig (syn obou, +1742)

1742 - 1769   Marie Terezie z Hartigů - provdána za hraběte Goltze (dcera Jana Huberta)

1769 - 1789   Anna Marie z Goltzu - dcera Marie Terezie, provdána za Vratislava z Mitrovic)

                      (vnučka Jana Huberta Hartiga)

1789 - 1798   František Antonín Vratislav z Mitrovic (její manžel)

                      (poručníkem Josefa, Prokopa a Gabriely)

1798 - 1799   Gabriela Vratislavová z Mitrovic - jejich dcera provdána za Ubelliho ze Siegburgu)

                      (pravnučka Jana Huberta Hartiga)

Krátkodobá držení - 32 let

1799 - 1805   Jan Nádherný, pražský měšťan (koupě, šlechtic od 1838)

1805 - 1806   František ze Sickingenu, říšský hrabě

1806 - 1810   Jan Josef Rilke, pražský měšťan (praděd básníka Rilkeho)

1810 - 1810   Babette Lämmelová (vzápětí zámek předala Försterovi)

1810 - 1812   František Leopold Förster

1812 - 1821   Eugen Vratislav Netolický (na Kosti)

1821 - 1823   Dorota Reyová, hraběnka (rozená von Berteuil)

1823 - 1824   Karel Rey, hrabě (na Česticích)

1824 - 1825   Ludvík, rytíř z Poschier +1825, (podílník Friese & Co. Wien), zámek zpět na: Reye

                      Peschier, Ludwig von (geb. um 1770), Industrieller in Wien, seit 1786 Associé des Bankhauses Fries

1825 - 1826   Karel Rey (zastupoval jej advokát Johann Nepomuk Kanka)

1826 - 1931   Dorota Reyová, hraběnka

Geymüller - 114 let

1831 - 1835   Jan Jindřich Geymüller-Falkner, baron (Geymüller & Co. Vídeň)

1835 - 1896   Jakub Rudolf Geymüller +1896, (bratranec Jana Jindřicha)

1896 - 1923   Rudolf Bedřich Geymüller +1923, (syn Jakuba Rudolfa)

1923 - 1945   Richard Rudolf Geymüller +1965, (syn Rudolfa)


Stát po roce 1945

1945               druhá konfiskace kamenického zámku (první byla v roce 1623)

1945 - 1998   Československá republika - dětská ozdravovna

1993               žádost o restituci zamítnuta (ing. Rudolf Geymüller, baron *1944, syn Richarda)

1998               Uměleckoprůmyslové museum Praha

2004                po rekonstrokci celého zámku byly zpřístupněny od 3. 7. expozice UPM,

                        v jižním křídle je Vlastivědné muzeum města Kamenice nad Lipou.


03-zamek.jpg (44018 bytes)

Soupis jsem zpracoval pro Almanach k oslavám 750. výročí města (1998) z mně dostupné literatury, zejména Osudů jednoho hradu pana Miloslava Hadravy otiskovaných po řadu let v městském Zpravodaji. Soupis byl během let průběžně aktualizován podle nově zjištěných skutečností. Teprve po odborném zpracování dějin města se dočkáme potvrzení přesné posloupnosti v držení panství Kamenice jednotlivými osobami a rody.

Literatura:

(1)   Ebel, M., Ebelová, I., Škabrada,  J., Russe, T. 1998/99: Historie stavby podle písemných pramenů - Kamenice nad Lipou, Zámek čp. 1, stavebně historický průzkum, UPM Praha.

(2)   Hadrava, M. 1987-1993: Osudy jednoho hradu, Zpravodaj města Kamenice nad Lipou.

(3)   Krčilová I., Martínek Z., Martínková L. 2004: Práva a privilegia města Kamenice nad Lipou 1462 - 1798, Moravský zemský archiv  v Brně - Státní okresní archiv v Pelhřimově, Pelhřimov.

(4)   Sedláček, A. 1885: Hrady, zámky, tvrze v Království českém. Díl IV., Vysočina Táborská, Praha.

 

00ani-serm.gif (18103 bytes)